Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Huurder en verhuurder

  1. Onder huurder wordt verstaan, degene die opdracht geeft tot montage en demontage van steigers en of die steigers, goederen koopt en of werknemers huurt van verhuurder.
    1. Onder verhuurder wordt verstaan, Schaefer Steigerbouw, Beneden Dwarsdiep 25E Veendam
    1. Alle betalingen dienen gericht te zijn aan het hierboven vermelde adres.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De offertes zijn gebaseerd op de door de huurder aan de verhuurder verstrekte tekeningen en op schrift gekregen gegevens. Indien de verhuurder mondelinge gegevens verstrekt, gebeurt dit voor zijn risico.

2.3 Grove vergissingen in de offerte van de verhuurder, ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de huurder alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

2.4 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken dat, in de offerte periode, slechts voor een gedeelte van het uit te voeren werk, tekeningen. Omschrijvingen e.d. zijn verstrekt, is de verhuurder niet gebonden aan de oorspronkelijke afgegeven prijs. Wanneer mocht blijken dat de aanvullende werkzaamheden c.q. niet eerder verstrekte tekeningen, omschrijvingen e.d. bij of tijdens de opdracht meerwerk en of extra te leveren materialen veroorzaken, dan heeft verhuurder het recht dit in rekening te brengen bij huurder.

2.5 Wanneer na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft de verhuurder het recht een vergoeding aan de huurder te berekenen voor de gemaakte offertekosten.

Artikel 3. Opdrachten

3.1 Tenzij anders overeengekomen is verhuurder niet verplicht, voorafgaand aan elke opdracht en of prijsopgave, bij huurder een offerte in te dienen.

3.2 Een opdracht bindt de verhuurder eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 4. Wijzigingen in een opdracht

4.1 Verlangde wijzigingen dienen door de huurder schriftelijk en tijdig worden ingediend.

4.2 Indien wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is het resultaat daarvan voor risico van de huurder.

4.3 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door de huurder verlangd, kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden. Bij dergelijke situaties heeft de huurder geen recht op enige schadevergoeding.

4.4 Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welk aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de huurder aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan die waarbij het uitbrengen van de oorspronkelijke offerte of afgesproken prijs kon worden gerekend, zullen aan de huurder extra worden doorberekend. Wijzigingen die kosten besparend zijn, zullen leiden tot een korting voor de huurder op het oorspronkelijke geoffreerde bedrag.

Artikel 5. Annuleringen

5.1 Indien de huurder een opdracht annuleert, is hij gehouden aan de verhuurder te voldoen alle door deze redelijkerwijs gemaakte kosten, zoals kosten van, bespreking, offerte, voorbereiding, vracht, opslag e.d. en teven een bedrag aan winstderving met en minimum van 30% van de overeengekomen prijs.

5.2 Wanneer de verhuurder zijn kosten beperkt tot 30% van de oorspronkelijke totale huursom, is de verhuurder niet verplicht van die annuleringskosten de huurder een specificatie toe te zenden.

Artikel 6. Leverings- en montage, demontage termijnen

6.1 De door de verhuurder met de huurder overeengekomen leverings-, montage en demontage termijnen zijn door de huurder niet als fatale termijn aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Vrachtkosten

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de prijzen voor het monteren en demonteren van steigerwerk exclusief vrachtkosten van en naar de opslagplaats.

7.2 Indien verhuurder in opdracht van de huurder goederen op een door de huurder aan te wijzen plaats moet afleveren en de verhuurder deze goederen na afloop van de huurperiode ook weer dient te transporteren naar de opslagplaats, dan geschiedt dit op kosten en risico van de huurder.

Artikel 8. Montage en demontage van steigerwerk

8.1 Indien verhuurder zelf het steigerwerk monteert, dan zal hij bij, montage gereed, dit melden aan huurder. Na deze melding mag de huurder het steigerwerk betreden. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, indien huurder of derden voor deze melding het steigerwerk betreden.

8.2 Huurder is na de melding, montage gereed, de beheerder van het steigerwerk en verplicht zich dat het steigerwerk niet oneigenlijk wordt gebruikt en controleert regelmatig op deugdelijkheid en veiligheid.

8.3 Indien aanpassingen, deel montages/ demontages of wat voor werkzaamheden dan ook aan het steigerwerk niet door verhuurder worden uitgevoerd, dan is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit deze handelingen.

8.4 Wanneer verhuurder gebruik maakt van steigermateriaal van de huurder c.q. opdrachtgever en er ontstaan schades van welk aard dan ook, die terug te herleiden zijn naar verborgen gebreken in dat materiaal, dan is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze schades.

8.5 Indien stabilisatie d.m.v. verankering in de grond vereist is om het steigerwerk veilig op te leveren, dient huurder c.q. opdrachtgever voor aanvang, montage steigerwerk, de verhuurder in kennis te stellen van de ligging van kabels, riolen e.d. in de grond. Blijft huurder c.q. opdrachtgever in gebreke dan is verhuurder nimmer aansprakelijk voor schade en gevolgschade.

Artikel 9. Huurtarief

9.1 Het huurtarief voor het materiaal is gebaseerd op gebruik van het materiaal gedurende 7 dagen in de week.

9.2 Verhuurder zal aan huurder het huurtarief in de offerte vermelden of op een andere wijze voor aanvang uitvoering opdracht schriftelijk bevestigen.

9.3 Transportkosten, montage/ demontage kosten en BTW zijn niet inbegrepen in het huurtarief.

Artikel 10 Huurtermijn

10.1 Voor montage/ demontage steigerwerk is de minimale huurtermijn 1 week. De eerste huurwerk is de kalenderweek waarin de montage gereedkomt. De laatste huurweek is de kalenderweek waarin de afmelding door de huurder plaatsvindt zodat met de demontage kan worden begonnen.

10.2 Indien er sprake is van handelingen, in de zin van artikel 7.2 dan vangt de huur aan op de dag waarop de goederen de opslag ver verhuurder verlaten en eindigt de huur op de dag van terug levering aan de opslag van verhuurder.

Artikel 11. Facturering

11.1 Facturering van montage/ demontage steigerwerken vindt plaats, 100% na montage.

11.2 De verhuurder heeft het recht de huurder, tussentijdse montage/ demontage en of regie facturen toe te zenden.

11.3 De verhuurder heeft het recht de huurder gedurende de huurperiode, tussentijdse huurfacturen toe te zenden, en voor aanvang van de huurperiode een voorschot te declareren van maximaal 30% van het totale te verwachten eindbedrag.

11.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief het toe te passen BTW-tarief.

Artikel 12 Betalingen

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden, zonder aftrek van korting binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.2 De verhuurder is gerechtigd voor, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen. De verhuurder heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, indien hem deze zekerheid niet wordt geboden.

12.3 Alle door de verhuurder aan de huurder toegezonden facturen dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

12.4 Bij niet betaling van een factuur binnen 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, na factuurdatum, komt de verhuurder een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

12.5 Bij niet betaling van een factuur binnen 30 dagen na factuurdatum, is de verhuurder gerechtigd deren met invordering van het verschuldigd bedrag te belasten. Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke komen voor rekening van de huurder.

Artikel 13. Schades

13.1 Na de melding, montage gereed, zie artikel 8.2 is de huurder beheerder van het steigerwerk, en als zodanig verantwoordelijk voor het steigerwerk. Alle schade veroorzaakt door vermissing, reiniging, oneigenlijk gebruik, zoals overbelasting, het inzagen en spijkeren van hout e.d. worden bij huurder tegen nieuwwaarde in rekening gebracht.

13.2 Zie voor schades ook artikel 8.1, 8.3 en 8.4

13.3 Normale slijtage schade zal verhuurder niet bij huurder in rekening brengen.

Artikel 14 Garanties

14.1 De verhuurder garandeert eigen uitgevoerde werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, het een en ander conform de geldende voorschriften.

14.2 Op door de verhuurder (door) geleverde goederen, artikelen, machines e.d. geeft de verhuurder dezelfde garanties aan huurder welke de verhuurder zelf ontvangt van zijn (toe)leveranciers.

14.3 Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de huurder tijdig en conform het gesteld in artikel 15 van deze voorwaarden te reclameren.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 In geval van koop blijven alle goederen, materialen, onderdelen enz. in eigendom van de verhuurder en of verkoper, totdat algehele voldoening door de huurder en of koper heeft plaatsgevonden.

15.2 De huurder verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door de verhuurder, beslag wordt gelegd, de dienstdoende ambtenaar van verhuurders eigendomsvoorbehoud in kennis te stellen.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Storingen in het bedrijf van de verhuurder ten gevolge van overmacht, bijv. oorlog, mobilisatie, storm, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen buiten de schuld van verhuurder, noodgedwongen stopzetting van werkzaamheden door overheid en of bedrijfsalarmen e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en of onmogelijk wordt gemaakt ontslaan de verhuurder redelijkerwijs van de overeengekomen (op)leveringstermijn, zonder dat de huurder uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden e.d. kan laten doen gelden.

16.2 In geval van overmacht zal de verhuurder hiervan onverwijld melding doen aan de huurder, waarna de huurder na ontvangst van die mededeling gedurende 8 dagen het recht heeft om de opdracht te annuleren, echter dit onder verplichting aan de verhuurder te vergoeden dat gedeelte van de opdracht dat de verhuurder heeft uitgevoerd.

Artikel 17. Reclames

17.1 Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur, dan wel binnen 8 dagen nadat de huurovereenkomst is beëindigd of dat opdracht is gegeven tot demontage van steigerwerk.

17.2 Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door de verhuurder geleverd steigerwerken en of goederen. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook.

17.3 De verhuurder heeft het recht eventuele mankementen te herstellen, en de huurder verplicht zich hiervoor na reclame de verhuurder, een redelijk termijn te gunnen.

17.4 Gebreken en of reclames, gebaseerd op een deel van de gehuurde goederen of op een deel van het geleverd werk, geven de huurder niet het recht de gehele partij goederen of al het geleerde werk af te keuren. De reclame zal zich bij een dergelijk calamiteit beperken tot dat deel waarop de gebreken en of reclame betrekking heeft.

17.5 Ondergeschikte verandering van of aan de door de verhuurder aan huurder geleverde goederen, geven geen reden tot afkeuring.

17.6 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen, van fouten in ontwerp, modellen, tekeningen, en of materiaal, die hem door de huurder zijn verstrekt. Zie ook artikel 8.4

Artikel 18. Auteursrechten

18.1 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de huurder dat geen inbreuk op het auteursrecht, of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij de verhuurder in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

18.2 Het auteursrecht van door de verhuurder ontworpen en of tot stand gebrachte tekeningen, foto’s, schetsen modellen e.d. blijft ten alle tijden bij de verhuurder berusten.

18.3 Wanneer geen opdracht volt op een besteld ontwerp, dan heeft de verhuurder het recht de ontwerpkosten bij de opdrachtgever of huurder in rekening te brengen.